Umiejętności dzieci rok szkolny 2020/2021

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu maju:

3-latki , grupy: „Żabki”, „Tygryski”:

 1. Rozpoznaje wybrane ptaki.

 2. Dzieli wyrazy na sylaby.

 3. Klasyfikuje przedmioty na podstawie 2 cech.

 4. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 4.

 5. Rozumie pojęcia „kształt” i wyróżnia kształty w swoim otoczeniu.

 6. Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami.

 7. Wie co to jest filharmonia, zna zasady zachowania się w niej.

 8. Rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty.

 9. Śpiewa piosenki i analizuje ich treść.

 10. Odtwarza rytmy muzyczne.

 11. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, potrafi nimi manipulować.

 12. Zna zasady zdrowego odżywiania, dzieli produkty na zdrowe i niezdrowe, wie czym jest piramida żywienia.

 13. Zna prawa i obowiązki dzieci.

 14. Bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych.

 15. Współpracuje w grupie i przestrzega jej zasad.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu maju:

grupa: „Kangurki”:

1. Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

2. Bawi się w grupie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

3. Rozpoznaje niektóre ptaki występujące w Polsce.

4. Słucha uważnie nauczyciela.

5. Gra na wybranych instrumentach muzycznych.

6. Rozwija małą motorykę dłoni.

7. Wykonuje pracę plastyczną według instrukcji.

8. Wykonuje układ ruchowy do piosenki.

9. Przelicza na materiale konkretnym w dostępnym zakresie.

10. Eksperymentuje z farbami.

11. Rozpoznaje kształt koła.

12. Reaguje na sygnał.

 

 

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu maju:

4-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”:

 1. Rozpoznaje wybrane ptaki.

 2. Dzieli wyrazy na sylaby.

 3. Klasyfikuje przedmioty na podstawie 2 cech.

 4. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 4.

 5. Rozumie pojęcia „kształt” i wyróżnia kształty w swoim otoczeniu.

 6. Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami.

 7. Wie co to jest filharmonia, zna zasady zachowania się w niej.

 8. Rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty.

 9. Śpiewa piosenki i analizuje ich treść.

 10. Odtwarza rytmy muzyczne.

 11. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, potrafi nimi manipulować.

 12. Zna zasady zdrowego odżywiania, dzieli produkty na zdrowe i niezdrowe, wie czym jest piramida żywienia.

 13. Zna prawa i obowiązki dzieci.

 14. Bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych.

 15. Współpracuje w grupie i przestrzega jej zasad.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w maju:

5-latki, grupy: „Jeżyki”, „Biedronki”:

 1. Wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec rówieśników i dorosłych.

 2. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.

 3. Poprawnie posługuje się językiem polskim w różnych sytuacjach.

 4. Rozwija sprawność ciała i koordynację.

 5. Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie, wdraża swoje własne strategie.

 6. Poznaje zawód bibliotekarza, wie jak wypożyczyć książkę i zachować się w bibliotece.

 7. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 8. Obdarza uwagą innych.

 9. Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, również na świeżym powietrzu.

 10. Wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia.

 11. Klasyfikuje przedmioty według wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.

 12. Usprawnia motorykę małą.

 13. Jest zainteresowane światem liter, rozpoznaje litery.

 14. Słucha muzyki, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki i improwizuje ruchem muzykę.

 15. Wykonuje eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem.

 16. Wyraża uczucia szacunku, miłości wobec mamy.

 17. Poznaje ekosystem jakim jest łąka, wymienia jej mieszkańców, rośliny.

 18. Rozumie przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej.

 19. Wie, że los istot słabszych zależy od nas, w tym roślin i zwierząt.

 20. Współdziała w zespole- podporządkowuje się określonym zasadom, przydzielonym rolom i obowiązkom.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu maju:

6-latki, grupy: „Pszczółki”, „Zajączki”:

 1. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.

 2. Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

 3. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.

 4. Poznaje pracę ogrodnika – czynności, jakie wykonuje i narzędzia pracy.

 5. Rozumie, czym jest książka i jakie ma znaczenie dla człowieka. Nabywa nawyk dbania o książki, szanowania ich. Wie, jak powstaje papier.

 6. Poznaje zawody związane z wydawaniem książki: autor, grafik, drukarz.

 7. Poznaje miejsce użyteczności publicznej – bibliotekę oraz pracę bibliotekarza.

 8. Zna różnice i podobieństwa między biblioteką a księgarnią.

 9. Rozpoznaje i nazywa zwierzęta zamieszkujące łąkę. Zna cykl rozwoju motyla. Zakłada zielnik polskiej roślinności.

 10. Dostrzega i rozumie potrzeby członków rodziny. Okazuje szacunek rodzicom.

 11. Potrafi zapisywać proste działania arytmetyczne. Dodaje w zakresie 10.

 12. Rozpoznaje symbole monet, banknotów, cyfr i liczb.

 13. Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.

 14. Tworzy akompaniament do piosenki i ilustruje ją ruchem.

 15. Zna wygląd graficzny liter: „f, F”, „h, H”, doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przelicza sylaby i głoski w słowie, kreśli w powietrzu i na dywanie poznane litery. Czyta proste teksty z poznanymi literami. Rozwija kompetencje kluczowe.

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu kwietniu:

3-latki , grupy: „Żabki”, „Tygryski”:

 1. Potrafi wymienić zwierzęta żyjące w gospodarstwie wiejskim.

 2. Wie skąd się biorą produkty tj miód , mleko, jajka i dopasowuje je do zwierząt od których pochodzą

 3. Naśladuje głosem dźwięki wydawane przez zwierzęta.

 4. Potrafi samodzielnie umyć zęby.

 5. Zna zasady zdrowego odżywiania.

 6. Prawidłowo myje ręce.

 7. Rzuca piłką do kosza.

 8. Biega swobodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 9. Sprząta przedszkolny ogród

 10. Rozróżnia znaczenie pojęć: „pełny” i „pusty”.

 11. Segreguje śmieci.

 12. Wie, jak można wykorzystywać surowce wtórne.

 13. Wie jak dbać o środowisko

 14. Pamięta, jak wyglądają flaga i godło Polski.

 15. Wskazuje flagę Unii Europejskiej.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu kwietniu:

grupa: „Kangurki”:

1.Wie, jak prawidłowo dbać o higienę.

2.Odpowiada na proste pytania.

3.Bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych

4.Próbuje zapamiętać fragmenty wiersza.

5.Porządkuje swoją wiedzę dotyczącą ochrony środowiska

6.Prowadzi obserwacje przyrodnicze

7.Tworzy konstrukcje z surowców wtórnych.

8.Rozumie znaczenie określeń : ,,na’’ , ,,pod’’, ,,nad’’, ,,obok’’, ,,za’’

9.Wycina koło z papieru.

10.Rozpoznaje zwierzęta na ilustracjach.

11.Zna nazwy wybranych zwierząt.

12.Określa kierunki.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu kwietniu:

4-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”:

 1. Potrafi wymienić zwierzęta żyjące w gospodarstwie wiejskim.

 2. Wie skąd się biorą produkty tj miód , mleko, jajka i dopasowuje je do zwierząt od których pochodzą

 3. Naśladuje głosem dźwięki wydawane przez zwierzęta.

 4. Potrafi samodzielnie umyć zęby.

 5. Zna zasady zdrowego odżywiania.

 6. Prawidłowo myje ręce.

 7. Rzuca piłką do kosza.

 8. Biega swobodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 9. Sprząta przedszkolny ogród

 10. Rozróżnia znaczenie pojęć: „pełny” i „pusty”.

 11. Segreguje śmieci.

 12. Wie, jak można wykorzystywać surowce wtórne.

 13. Wie jak dbać o środowisko

 14. Pamięta, jak wyglądają flaga i godło Polski.

 15. Wskazuje flagę Unii Europejskiej.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w kwietniu:

5-latki, grupy: „Jeżyki”, „Biedronki”:

 1. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.

 2. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.

 3. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne takie jak trójkąt, prostokąt, kwadrat i koło.

 4. Rozpoznaje i nazywa zwierzęta gospodarcze takie jak: krowa, świnia, kogut, kura, gęś, indyk, baran, owca.

 5. Wie skąd się bierze mleko.

 6. Przelicza elementy w zakresie 10.

 7. Rozumie pojęcie Święta Wielkanocne i potrafi wskazać symbole związane z Wielkanocą.

 8. Wyraża szacunek dla wszystkich roślin i zwierząt.

 9. Dokonuje analizy wiedzy na temat pór roku.

 10. Określa kierunki i ustala położenie na planszy, odczytuję współrzędne.

 11. Układa i rozwiązuje zagadki słowne.

 12. Rozpoznaje cyfry od 0 do 9 oraz liczbę 10.

 13. Wiąże przyczyny i skutki wg chronologii wydarzeń używa określeń: najpierw, potem, wreszcie, na końcu.

 14. Recytuje wierszyk z pamięci.

 15. Definiuje pojęcia: burza, tornado, zjawiska pogodowe, ładna pogoda, brzydka pogoda.

 16. Klasyfikuje i porównuje elementy używając zwrotów: „większy”, „mniejszy”, „dłuższy”, „krótszy”, „wyższy”.

 17. Interesuję się czytaniem i pisaniem. Poznaję obrazy graficzne liter: H, h/ Ż, ż.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu kwietniu:

6-latki, grupy: „Pszczółki”, „Zajączki”:

 

 1. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.

 2. Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

 3. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.

 4. Słucha wierszy, opowiadań; odpowiada na pytania dotyczące utworów literackich.

 5. Zna zwierzęta żyjące na wsi i ich potrzeby.

 6. Poszerza wiedzę na temat produktów mlecznych, wie skąd się bierze ser.

 7. Ćwiczy na konkretach dodawanie i odejmowanie w zakresie od 0 do 10.

 8. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 9. Wyjaśnia znaczenie słowa recykling.

 10. Segreguje śmieci zgodnie z ich przeznaczeniem.

 11. Wie, co należy robić aby dbać o naszą planetę.

 12. Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.

 13. Przeprowadza zabawy badawcze; formułuje hipotezy badawcze, sprawdza je i wyciąga wnioski.

 14. Zna wygląd graficzny liter: „ł, Ł”,”p,P”, „z,Z”, „j,J”; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przelicza sylaby i głoski w słowie. kreśli w powietrzu i na dywanie.

 15. Poszerza wiedzę na temat własnej Ojczyzny, rozwija poczucie przynależności narodowej.

 16. Zna symbole narodowe tj. hymn, flaga, godło i rozumie ich znaczenie.

 17. Wie, jaką postawę należy przyjąć podczas śpiewania hymnu.

 18. Rozwija umiejętności plastyczne.

 

 

 

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu marcu:

3-latki , grupy: „Żabki”, „Tygryski”:

 1. Potrafi założyć hodowlę roślin.
 2. Śpiewa poznane piosenki i klaszcze do rytmu.
 3. Naśladuje czynności ruchem.
 4. Przelicza elementy do 3.
 5. Wykonuje ćwiczenia fizyczne.
 6. Rozpoznaje nazwy wiosennych miesięcy.
 7. Rozpoznaje zwierzęta budzące się z zimowego snu.
 8. Odgrywa określone role.
 9. Dzieli wyrazy na sylaby.
 10. Słucha opowiadania i odpowiada na proste pytania.
 11. Rozróżnia kolory.
 12. Przeprowadza eksperyment.
 13. Sprząta swoje miejsce pracy.
 14. Wykonuje prace plastyczno-techniczne i dba o ich estetykę.
 15. Rozpoznaje wybrane utwory Jana Brzechwy.
 16. Zna nazwy dni tygodnia.
 17. Bawi się masami plastycznymi.
 18. Zna wielkanocne tradycje.
 19. Kończy rozpoczęty rytm.
 20. Różnicuje zająca i królika.
 21. Opowiada o swoich wrażeniach i emocjach.
 22. Rozpoznaje obrazki związane z Wielkanocą.
 23. Przestrzega zasad w grupie.
 24. Bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu marcu:

grupa: „Kangurki”:

1. Przestrzega kodeksu grupy.

2. Swobodnie porusza się po sali.

3. Wie, co to jest siad skrzyżny.

4. Reaguje na sygnał i hasło.

5. Wie, jak prawidłowo myć ręce.

6. Odpowiada na proste pytania.

7. Bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych.

8. Rozpoznaje i nazywa pomieszczenia przedszkolne.

9. Bierze udział w pracach związanych z hodowlą roślin.

10. Naśladuje czynności ruchem.

11. Rozpoznaje obrazki związane z Wielkanocą.

 

 

 

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu marcu:

4-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”:

 1. Potrafi założyć hodowlę roślin.
 2. Śpiewa poznane piosenki i klaszcze do rytmu.
 3. Przelicza elementy do 3.
 4. Rozpoznaje zwierzęta budzące się z zimowego snu.
 5. Odgrywa określone role.
 6. Dzieli wyrazy na sylaby.
 7. Słucha opowiadania i odpowiada na proste pytania.
 8. Przeprowadza eksperyment.
 9. Sprząta swoje miejsce pracy.
 10. Wykonuje prace plastyczno-techniczne i dba o ich estetykę.
 11. Rozpoznaje wybrane utwory Jana Brzechwy.
 12. Bawi się masami plastycznymi.
 13. Zna wielkanocne tradycje.
 14. Przestrzega zasad w grupie.
 15. Bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych.

 

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w marcu:

5-latki, grupy: „Jeżyki”, „Biedronki”:

 1. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.
 2. Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 3. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.
 4. Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych przestrzegając zasad bezpieczeństwa.
 5. Interesuje się czytaniem i pisaniem. Poznaje obrazy graficzne liter: G,g/ Ł,ł/ F,f/ J,j
 6. Przelicza w zakresie 10.
 7. Utrwala figury geometryczne, klasyfikuje.
 8. Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne kształtujące prawidłową postawę ciała.
 9. Zna zjawiska przyrodnicze, rozumie przysłowie: „W marcu, jak w garncu”.
 10. Aktywnie uczestniczy w hodowli roślin, podejmując działania pielęgnacyjne np. podlewanie.
 11. Jest Obrońcą Przyrody.
 12. Rozumie pojęcia: „Wszechświat”, „grawitacja”, Kosmos, Układ Słoneczny.
 13. Gra na instrumentach perkusyjnych i konstruuje własne np. z odpadów.
 14. Rozumie pojęcie: „przedwiośnie”, poznaje życie roślin i zwierząt: ptaki wędrowne, rozwój żaby
 15. Rozumie, że istnieją rośliny chronione.
 16. Poznaje zwyczaje życia wróbla.
 17. Przyporządkowuje zwierzęta do środowisk przyrodniczych.
 18. Obchodzi Święto Kobiet, redaguje życzenia.
 19. Segreguje śmieci, wie co to znaczy: EKOLOGIA.
 20. Eksperymentuje podczas zabaw badawczych.
 21. Poszerza wiedzę na temat dinozaurów, gdzie mieszkały i jak żyły.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu marcu:

6-latki, grupy: „Pszczółki”, „Zajączki”:

 

 1. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.
 2. Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 3. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.
 4. Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych przestrzegając zasad bezpieczeństwa.
 5. Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie przedwiośnia.
 6. Rozpoznaje i nazywa ptaki przylatujące wiosną: jaskółka, bocian, skowronek.
 7. Aktywnie uczestniczy w hodowli roślin, podejmując działania pielęgnacyjne np. podlewanie.
 8. Przeprowadza zabawy badawcze; formułuje hipotezy badawcze, sprawdza je i wyciąga wnioski; zapisuje wnioski z doświadczeń w dostępny sposób.
 9. Zna i potrafi zastosować znaki matematyczne <, =, >. Zna i rozumie relacje mniejszości, większości i równości między liczbami.
 10. Ćwiczy umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 10.
 11. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 12. Zna wygląd graficzny liter: „w, W”, „c, C”, „g ,G”, „j, J”; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przelicza sylaby i głoski w słowie, kreśli w powietrzu i na dywanie poznane litery. Czyta proste teksty z poznanymi literami. Rozwija kompetencje kluczowe.
 13. Wie, czym zajmuje się archeolog i paleontolog.
 14. Poszerza wiedzę na temat dinozaurów, gdzie mieszkały i jak żyły.
 15. Zna tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą. Zna charakterystyczne elementy związane ze świętami wielkanocnymi: palemki, pisanki, zajączek, kurczaczek, baranek itp.

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu lutym:

3-latki , grupy: „Żabki”, „Tygryski”:

 1. Reaguje na sygnał
 2. Stoi na jednej nodze
 3. Wie, że dym jest szkodliwy dla zdrowia
 4. Ilustruje ruchem treść piosenki
 5. Wie, że dym papierosowy jest szkodliwy dla zdrowia
 6. Wie, że są produkty ekologiczne
 7. Rozumie potrzebę dokarmiania ptaków w zimie.
 8. Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki np. wróbla, gołębia, sikorkę.
 9. Wie na czym polega praca kucharki.
 10. Zna narzędzia i przybory potrzebne do wykonywania tego zawodu.
 11. Rozumie znaczenie użyteczności pracy kucharki.
 12. Zna podstawowe rodzaje sklepów
 13. Rozróżnia dźwięki wysokie i niskie
 14. Nazywa ubrania
 15. Wie co to jest dinozaur

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu lutym:

4-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”:

 1. Reaguje na sygnał
 2. Stoi na jednej nodze
 3. Wie, że dym jest szkodliwy dla zdrowia
 4. Ilustruje ruchem treść piosenki
 5. Wie, że dym papierosowy jest szkodliwy dla zdrowia
 6. Wie, że są produkty ekologiczne
 7. Rozumie potrzebę dokarmiania ptaków w zimie.
 8. Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki np. wróbla, gołębia, sikorkę.
 9. Wie na czym polega praca kucharki.
 10. Zna narzędzia i przybory potrzebne do wykonywania tego zawodu.
 11. Rozumie znaczenie użyteczności pracy kucharki.
 12. Zna podstawowe rodzaje sklepów
 13. Rozróżnia dźwięki wysokie i niskie
 14. Nazywa ubrania
 15. Wie co to jest dinozaur

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu lutym:

5-latki, grupy: „Jeżyki”, „Biedronki”:

1.Wie, w jaki sposób należy dbać o zasoby naturalne: (wodę, powietrze, energię).

2. Zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

3. Wyraża emocje ruchem i tańcem.

4. Rozwiązuje zagadki.

5. Rozwija prawidłową wymowę.

6. Gra na instrumentach perkusyjnych.

7. Określa kierunki i położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby.

8. Posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1 – 10.

9. Wykazuje opiekuńczą postawę wobec zwierząt w okresie zimy.

10. Rozpoznaje obraz graficzny liczby ,,10”.

11. Rozwija umiejętność odpowiadania pełnymi zdaniami.

12. Przestrzega zasad w czasie gier i zabaw grupowych.

13. Rozpoznaje produkty ekologiczne oraz zna ich wpływ na zdrowie człowieka.

14. Zna sposoby dbania o czyste powietrze.

15. Wykazuje zainteresowanie zabawami z literką: ,,R, r”.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu lutym:

6-latki, grupy: „Pszczółki”, „Zajączki”:

1. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.

2. Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

3. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.

4. Rozpoznaje nisko przetworzone produkty ekologiczne.

5. Zna źródła i rodzaje dymu; wie, jak walczyć ze smogiem.

6. Wie, jak unikać szkodliwego dymu papierosowego.

7. Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

8. Wie, jak bezpiecznie korzystanie z Internetu; zna zagrożenia, jakie niesie niewłaściwe korzystanie z sieci.

9. Wie, w jaki sposób możemy pomóc zwierzętom w czasie zimy.

10. Zna tradycje i zwyczaje związane z karnawałem.

11. Zna Polskie legendy i ich bohaterów; potrafi ocenić zachowania bohaterów.

12. Wzbogaca wiedzę dzieci na temat zimowych mistrzostw sportowych.

13. Rozwija umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych.

14. Wykonuje prace przestrzenne i plastyczne.

15. Zna wygląd cyfry: 9 i 10; przelicza obiekty w najbliższym otoczeniu. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

16. Zna wygląd graficzny litery: „n, N”, „b,B”, „s,S”; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przelicza sylaby i głoski w słowie, kreśli w powietrzu i na dywanie poznane litery. Czyta proste teksty z poznanymi literami. Rozwija kompetencje kluczowe.

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu styczniu:

3-latki , grupy: „Żabki”, „Tygryski”:

 1. Maszeruje na palcach i piętach.

 2. Tańczy swobodnie przy muzyce.

 3. Zauważa różnice w wyglądzie zwierząt.

 4. Reaguje na hasło.

 5. Wykorzystuje gesty i ruchy do przedstawienia określonej czynności.

 6. Zna zasady bezpiecznego korzystania z uroków zimy.

 7. Rozumie znaczenie pojęcia „para”.

 8. Wskazuje elementy kojarzące się z zimą.

 9. Odpowiada na pytania nauczyciela.

 10. Stosuje określenia „wyższy” i „niższy”.

 11. Wymienia członków rodziny.

 12. Wie, w jaki sposób można okazać uczucia najbliższym.

 13. Koloruje wewnątrz konturów.

 14. Wskazuje szczegóły, którymi różnią się obrazki.

 15. Rozpoznaje zwierzęta żyjące na Dalekiej Północy.

 

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu styczniu:

4-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”:

 1. Maszeruje na palcach i piętach.

 2. Tańczy swobodnie przy muzyce.

 3. Zna różne rodzaje obuwia.

 4. Zauważa różnice w wyglądzie zwierząt.

 5. Reaguje na hasło.

 6. Wykorzystuje gesty i ruchy do przedstawienia określonej czynności.

 7. Zna zasady bezpiecznego korzystania z uroków zimy.

 8. Rozumie znaczenie pojęcia „para”.

 9. Wskazuje elementy kojarzące się z zimą.

 10. Odpowiada na pytania nauczyciela.

 11. Układa kompozycje z elementów.

 12. Stosuje określenia „wyższy” i „niższy”.

 13. Wymienia członków rodziny.

 14. Wie, w jaki sposób można okazać uczucia najbliższym.

 15. Koloruje wewnątrz konturów.

16.Wskazuje szczegóły, którymi różnią się obrazki.

17.Rozpoznaje zwierzęta żyjące na Dalekiej Północy.

<