Umiejętności dzieci rok szkolny 2021/2022

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu październiku:

3-latki , grupy: „Kangurki”, „Pszczółki”:

 1. Rozpoznaje i nazywa owoce.

 2. Posługuje się nazwami owoców i określeniami: słodki, kwaśny.

 3. Z uwagą słucha opowiadania N. „Czerwony Kapturek”.

 4. Posługuje się określeniami: „duży, mały, najmniejszy”.

 5. Składa obrazek w całość z 2 – 4 elementów.

 6. Zna kolory owoców: zielony, żółty, czerwony.

 7. Zna i śpiewa piosenkę „Małe czerwone jabłuszko”;

 8. Aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych.

 9. Rozpoznaje i nazywa warzywa.

 10. Grupuje dary jesieni według rodzajów.

 11. Kształci pojęcia liczb 1, 2 i 3.

 12. Rozwija umiejętność stemplowania.

 13. Zna grzyby: borowik, kurka, muchomor;

 14. Doskonali liczenie.

   

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu październiku:

4-latki, grupy: „ Żabki”, „Tygryski”:

 1. Zna wygląd jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca.

 2. Liczy w zakresie 1–3.

 3. Prowadzi obserwację, wyciąga wnioski z doświadczeń.

 4. Przestrzega zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru.

 5. Zna zwyczaje zwierząt przygotowujących się do zimy.

 6. Zna wybrane piosenki z repertuaru dziecięcego.

 7. Wypowiadania się na zadany temat.

 8. Zna wybrane owoce rosnące w sadzie.

 9. Zna nazwy wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa),

 10. Zna sposoby przygotowywania niektórych przetworów owocowych.

 11. Zna zasady zdrowego odżywiania się i wie o konieczności częstszego spożywania owoców i warzyw.

 12. Wie, jak należy dbać o nasze środowisko.

   

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu październiku:

5-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”, „Zajączki”:

 1. Docenia piękno przyrody, jego walory;

 2. Wyjaśnia pojęcie ; piękno przyrody, pracowitość, skarby jesieni;

 3. Zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie;

 4. Przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;

 5. Recytuje wiersz;

 6. Bierze udział w zawodach międzygrupowych;

 7. Śpiewa piosenkę ;

 8. Rysuje kształt liści;

 9. Nazywa domy różnych zwierząt;

 10. Prowadzi obserwacje przyrodnicze;

 11. Maluje farbami;

 12. Wie, jak zachować się na wycieczce, przestrzega zasady bezpieczeństwa

 13. Kategoryzuje przedmioty wg co najmniej jednej cechy;

 14. Zbiera „materiały” do kącika przyrody.

 15. Wysłuchuje głoskę t w wyrazach;

 16. Kreśli ślad po wzorze zgodnie ze wskazanym kierunkiem;

 17. Dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów;

 18. Lepi z plasteliny, łączy różne materiały przyrodnicze.

 19. Zna i stosuje liczbę 2;

 20. Wie, że dym papierosowy jest szkodliwy dla zdrowia.

   

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu październiku:

6-latki, grupy: „Biedronki” , „Jeżyki”:

 1. Rozpoznaje, rozróżnia i nazywa emocje, radzi sobie z ich przeżywaniem

 2. Integruje się z grupą

 3. Przestrzega zasad zdrowego współzawodnictwa

 4. Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, pogody

 5. Rozpoznaje podstawowe gatunki leśnych roślin i zwierząt

 6. Wymienia cechy charakterystyczne jesieni

 7. Zna podstawowe zasady dbania o zdrowie, rozumie znaczenie spożywania zwiększonej ilości witamin jesienią, zna zasady tworzenia piramidy żywieniowej,

 8. Określa kolejność zdarzeń w utworze literackim

 9. Ocenia postępowanie bohaterów

 10. Rozpoznaje i nazywa wielką i małą literę „a”, „e”, „i”, „m”, odwzorowuje kształt liter

 11. Dokonuje analizy głoskowej, określa miejsca głoski w nagłosie, śródgłosie i w wygłosie, układa zdania z wybranymi wyrazami, podaje liczbę wyrazów w zdaniu

 12. Klasyfikuje i segreguje figury geometryczne według kształtu, wielkości i koloru

 13. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10,

 14. Rozpoznaje, rozróżnia i nazywa cyfry 2,3,4,5

 15. Rozpoznaje monety i rozumie ich wartość

 16. Odtwarza złożone rytmy dźwiękowe za pomocą umownych symboli

 17. Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie;

 18. Sprawnie wycina po narysowanym śladzie

 19. Lepi z plasteliny, formując zaplanowane kształty

   

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu wrześniu:

3-latki , grupy: „Kangurki”, „Pszczółki”:

 1. Aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych.

 2. Nazywa kolegów/koleżanki, zapamiętuje ich imiona.

 3. Określa swoje samopoczucie.

 4. Nazywa przedmioty na obrazku.

 5. Reaguje na polecenie.

 6. Rozpoznaje kształt koła.

 7. Doskonali motorykę małą.

 8. Wie na czym polega praca policjanta.

 9. Rozumie określenia: długi, krótki.

 10. Wie jak prawidłowo myć ręce.

 11. Przestrzega kodeksu grupy.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu wrześniu:

4-latki, grupy: „Tygryski”, „Żabki”:

 1. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.

 2. Zgodnie współdziała podczas zabaw i wykonywanych zadań.

 3. Zna swoje imię i imiona kolegów i koleżanek z grupy.

 4. Zna zasady warunkujące bezpieczeństwo na terenie sali, ogrodu, łazienki.

 5. Poznaje rolę znaczków indywidualnych w przedszkolu.

 6. Wie, czym zajmują się poszczególni pracownicy przedszkola.

 7. Poznaje zawody ważne społecznie: policjant, lekarz, strażak.

 8. Zna numer telefonu alarmowego: 112 i sposób korzystania z niego.

 9. Zna wygląd i znaczenie wybranych znaków drogowych.

 10. Wzbogaca wiedzę na temat sygnalizatora świetlnego.

 11. Zna wygląd cyfr: 1 i 2. Rozwija kompetencje matematyczne.

 12. Klasyfikuje przedmioty według jednej cechy.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu wrześniu:

5-latki, grupy: „Kaczuszki”, „Zajączki”, „Motylki”:

 1. Zwraca się do kolegów po imieniu.

 2. Wyjaśnia pojęcie koleżeńskość.

 3. Opowiada o swoich wakacjach.

 4. Ustala i omawia reguły panujące w grupie oraz je akceptuje.

 5. Poznaje schemat własnego ciała, wyróżnia i nazywa części ciała.

 6. Reaguje w umówiony sposób na sygnały słowne.

 7. Zna okolicę i teren wokół przedszkola.

 8. Poznaje pracę architekta.

 9. Wyjaśnia, czym zajmują się poszczególni pracownicy przedszkola.

 10. Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych.

 11. Dzieli wyrazy na sylaby.

 12. Nazywa podstawowe figury geometryczne i wyszukuje wskazane kształty.

 13. Przelicza w zakresie 6.

 14. Wyjaśnia znaczenie pojęcia bezpieczeństwo.

 15. Zna zasady bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach, dostrzega zagrożenia.

 16. Śpiewa piosenkę.

 17. Przedstawia pracę policjanta w formie pracy plastycznej.

 18. Rysuje po śladzie.

 19. Zna numer alarmowy 112 i odczytuje go globalnie.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu wrześniu:

6-latki, grupy: „Biedronki”, „Jeżyki”:

 1. Doskonali nawyki higieniczno-kulturalne i sprawność samoobsługową.

 2. Wyraża własne uczucia i emocje.

 3. Sprawnie komunikuje się z otoczeniem, w tym przekazuje własne odczucia, przeżycia i myśli.

 4. Rozwija małą motorykę: chwyt, manipulacje.

 5. Bezpiecznie posługuje się nożyczkami-tnie po linii prostej i po okręgu.

 6. Przestrzega ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu.

 7. Zgodnie współżyje i współdziała z rówieśnikami. Polubownie rozwiązuje spory.

 8. Wypowiada się na określony temat pełnym zdaniem.

 9. Prosi o pomoc w trudnych sytuacjach.

 10. Uczy się zachowania ostrożności w ruchu drogowym.

 11. Rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu.

 12. Rozpoznaje figury geometryczne.

 13. Reaguje na sygnał dźwiękowy, rozpoznaje rytm, tempo.

 14. Rozumie co oznacza bezpiecznie poruszać się po drogach i ulicach.

 15. Klasyfikuje przedmioty spełniające podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzy zbiory o takiej samej liczbie elementów i ustawia elementy rosnąco i malejąco.

 16. Rozwija mowę i myślenie poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych, wymyśla ich zakończenie, używa zwrotów określających czas.

 17. Doskonali koncentrację uwagi oraz percepcji słuchowej.

 18. Doskonali słuch fonematyczny- analizuje i dokonuje syntezy wyrazów 3-głoskowych.

 19. Wyrabia gotowość do pisania : kreśli po śladzie, kontynuuje wzory graficzne.

 20. Poznaje obraz graficzny głoski „o”- litery „O”, „o” oraz obraz graficzny liczby „1”.