Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:


Administratorem podanych danych osobowych jest


Przedszkole Miejskie Nr 1 w Porębie
ul. Zakładowa 15,42 - 480 Poręba
email: przedszkolemiejskie1@onet.eu
tel. 32 67 71 233

Inspektor ochrony danych:


Katarzyna Kucia
email: kasiaku2@op.pl
tel. 32 67 71 233

Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych przedszkola - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.


Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000); Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017r. poz.2198); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).


Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania obowiązku szkolnego a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa, na podstawie umów powierzenia danych osobowych a w innych przypadkach za zgodą osoby, której dane dotyczą.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).


Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa.Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).